Brugsbetingelser

Ved at anvende websiderne, indvilliger du i at overholde brugsbetingelserne i den til enhver tid gældende version. Hold løbende øje med opdateringer på disse brugsbetingelser. Når du bruger vores webside, gælder nedenstående betingelser i den gældende version.

1.            Websidernes tilgængelighed

Semper gør alt for at sikre, at websiderne altid er tilgængelige. Det kan dog ikke udelukkes, at websiderne på grund af tekniske årsager eller vedligeholdelsesarbejde ikke kan nås i et tidsrum, og dette enten med eller uden forudgående varsel. Brugeren har ikke krav på uafbrudt tilgængelig af websidernes indhold. Semper er berettiget til enhver tid og uden varsel at ændre oplysningerne på websiderne eller helt indstille en webside.

2.            Ophavsret

Alt indhold på vores websider er beskyttet af ophavsret. Som bruger er du ikke berettiget til at kopiere, ændre, sælge eller offentligt reproducere websiderne og indhold (billeder, tekster, grafik, tabeller, produktfotos, videoer, musik, databaser), hverken i deres helhed eller delvist, uden udtrykkelig tilladelse fra Semper. Brugen af indhold er kun tilladt hvis og i det omfang dette er udtrykkeligt angivet på websidernes enkelte undersider.

3.            Sempers hæftelse

3.1         Principper

Oplysningerne på og anvendelse af websiderne sker på brugerens eget ansvar.

Hvis Semper misligholder en væsentlig kontraktforpligtelse, dvs. en forpligtelse, som er nødvendig for at gennemføre kontraktens formål, er brugerens krav på skadeserstatning begrænset til kontrakttypiske, forudsigelige skader. De forestående begrænsninger gælder også til fordel for Sempers lovmæssige repræsentanter og agenter, hvis der rejses krav direkte imod dem.

Undtaget fra forestående begrænsninger er krav iht. produktansvarslovgivningen, såvel som skadeerstatningskrav ift. kvæstelse, personskade, sundhedsproblemer, eller skader, der skyldes en forsætlig eller grov uagtsom forsømmelse.

Uberørt disse principper gælder yderligere følgende regulativer.

3.2         Hæftelse for eget indhold og tilgængelighed

Alt indhold, der stilles brugeren til rådighed på websiderne, er indsamlet med største forsigtighed. Semper påtager sig dog intet ansvar (uanset om udtrykkeligt eller stiltiende) for at indhold, der findes på websiderne på www.organixfood.dk, i hvert et øjeblik er rigtige, fuldstændige, pålidelige eller opdaterede.

Semper hæfter kun for direkte eller direkte, tilfældige eller følgeskader, der kan henføres til besøg på websiderne eller til anvendelse af de oplysninger, dokumenter, forslag eller anbefalinger, eller som skyldes at websiderne midlertidigt ikke er tilgængelige, iht. principperne formuleret i ciffer 3.1.

3.3         Hæftelse for tredjepartsindhold, især links til tredjemands websider

Vores websider indeholder elektroniske henvisninger ("links") til eksterne internetsider tilhørende tredjemand. Anbringelse af sådanne links er udelukkende til informationsformål og som yderligere service til brugerne af vores websider, uden at dette udgør en anbefaling, godkendelse eller understøttelse af det indhold, der linkes til, og uden at vi forsøger at gøre dette til vores eget. På det tidspunkt, hvor vi placerede linkene, indeholdt de internetsider, hvortil der blev linket, intet retsstridigt indhold. Dog har vi ingen indflydelse på hverken udformningen eller opdateringen af indholdet på de internetsider, vi linker til. Snarere er det ejerne af de internetsider, der linkes til, der er ansvarlige for udformning og indhold. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar og stiller ingen garanti for disse linkede internetsiders bestand, rigtighed, fuldstændighed, aktualitet eller retsmæssighed ift. udformning og indhold og hæfter kun iht. principperne nævnt i ciffer 3.1. Skulle du blive opmærksom på noget ulovligt, beder vi dig om at oplyse os om dette, så at vi kan fjerne de pågældende links. 

4.            Anvendelse af tredjemand

Semper er inden for rammen af brugsaftalen berettiget at anvende tredjemandsydelser til at udføre ydelser, som Semper skal udføre, og til at opkræve ydelser, som brugeren er skyldig.

5.            Overførsel af rettigheder og pligter fra denne kontrakt

Semper er berettiget til at overføre rettigheder og pligter, der opstår som resultat af denne aftale, til tredjemand, uden at skulle dokumentere dette separat.

6.         Databeskyttelse/personrelaterede oplysninger

Oplysninger til indsamling og bearbejdning af dine persondata ved brug af websiderne findes i vores databeskyttelseserklæring.

7.         Ændringer og tilføjelser til de enkelte betingelser

Semper kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser. Semper bekendtgør ikke disse ændringer og tilføjelser særskilt. Disse træder umiddelbart i effekt efter, at brugeren for første gang besøger websiderne. I hvert enkelt tilfælde gælder de brugsbetingelser, som er gældende på det tidspunkt, hvor websiderne anvendes.